ปศุสัตว์หารือจัดตั้งกองทุนพัฒนาธุรกิจสุกรไทย-เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกา ปศุสัตว์หารือจัดตั้งกองทุนพัฒนาธุรกิจสุกรไทย-เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกา

 

      เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือ แนวทางการจัดตั้งกองทุนพัฒนาธุรกิจสุกรไทย  กับภาระกิจเร่งด่วน การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever)  เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตสุกรของไทย  ให้ปลอดภัยจากโรคโดยมีผู้ประกอบการธุรกิจสุกร เช่น ซีพี, เบทาโกร, ทีเอฟจี และ วีซีเอฟ  และนายกสมาคมภูมิภาค  ผู้แทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรฯ  และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ทีทำการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ  เพื่อการผลักดันกองทุนพัฒนาธุรกิจสุกรไทย   ให้เป็นรูปธรรมรองรับการบริหารจัดการแผนเฝ้าระวังและป้องกันโรค

     ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการจัดตั้งกองทุน แหล่งที่มาของเงินทุน  วิเคราะห์แนวทางในการบริหาร ทั้งในกรณีปกติและกรณีที่เกิดโรคระบาด  โดยกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ พร้อมทั้งได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารกองทุน   โดยมีกรรมการจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และผู้แทนเกษตรกรระดับภูมิภาค  ซึ่งจะดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียด ในการประชุมครั้งต่อไป